если вам мешает шум соседей, лай собак, громкая музыка и т.п.

Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Met deze wet hebben gemeenten een aanvullend instrument gekregen om woonoverlast effectiever aan te pakken. Burgemeesters hebben namelijk de bevoegdheid gekregen om aan veroorzakers van woonoverlast een specifieke gedragsaanwijzing op te leggen. Deze bevoegdheid is opgenomen in artikel 151d van de Gemeentewet.
De aanpak van woonoverlast
Woonoverlast kent vele vormen. Een hond die continu blaft, omwonenden die weigeren het portiek schoon te houden, buren die laat in de nacht luidruchtige gasten over de vloer hebben. Tot 1 juli had de gemeente grofweg twee opties om dergelijke overlast aan te pakken. Ofwel het geven van een waarschuwing of wel een uithuisplaatsing of sluiten van de woning. De eerste optie werd als te licht beschouwd en de tweede te zwaar. De specifieke gedragsaanwijzing zou de aanpak van woonoverlast effectiever moeten maken.
De gedragsaanwijzing
De gedragsaanwijzing heeft de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. In de last staat beschreven dat de overlastgever een bepaalde handeling moet doen of nalaten. Deze gedragsaanwijzing kan bijvoorbeeld inhouden dat een hond moet worden gemuilkorfd, geen luide muziek mag worden gedraaid, een beperkt aantal bezoekers per dag mag worden ontvangen enzovoorts. Bij de daadwerkelijke uitoefening van bestuursdwang kan men denken aan het verwijderen van bezoekers uit de woning, het aanbrengen van geluidwerende vloerbedekking, het verwijderen van geluidsapparatuur, het inbeslagnemen van huisdieren of het verwijderen van vuilnis. De gedragsaanwijzing kan worden opgelegd aan overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen.
De bevoegdheid tot het opleggen van een gedragsaanwijzing geldt als ‘ultimum remedium’. Pas wanneer minder ingrijpende middelen, zoals een waarschuwing, een goed gesprek, buurtbemiddeling of mediation, niet hebben gewerkt kan de aanwijzing worden opgelegd. Om deze reden is in artikel 151d lid 2 bepaald dat de burgemeester slechts uitoefent “indien de ernstige en herhaaldelijke hinder redelijkerwijs niet op een andere geschikte wijze kan worden tegengegaan.”
Het ultimum remedium-karakter doet er niet aan af dat in geval van ernstige overlast de aanwijzing een verbod kan inhouden om aanwezig te zijn in of bij de woning. Deze uithuisplaatsing geldt voor een periode van tien dagen en kan worden verlengd tot vier weken (artikel 151d lid 3).
Wijziging gemeentelijke verordening nodig
De burgemeester beschikt pas over de bevoegdheid om een gedragsaanwijzing te geven als dit in een gemeentelijke verordening mogelijk wordt gemaakt. De gemeenteraad kan in de verordening bepalen dat degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, er zorg voor moet dragen dat door gedragingen in of rondom die woning of dat erf geen ernstige of herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt. De overtreding van deze bepaling kan vervolgens worden gehandhaafd met een gedragsaanwijzing.
Door deze trapsgewijze bevoegdheidstoedeling kan rekening worden gehouden met de specifieke behoeften en omstandigheden per gemeente. De ene gemeente kan immers met een ander soort overlast worden geconfronteerd dan een andere gemeente. Zo kan de raad in de verordening een limitatieve lijst opnemen waarin staat voorgeschreven in welke situaties de burgemeester een specifieke gedragsaanwijzing mag opleggen.
In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat de burgemeester ook in beleidsregels een stappenplan zou kunnen opstellen waarin wordt omschreven wat wordt verstaan onder ernstige hinder en in welke gevallen actie wordt ondernomen. Dit draagt bij aan de voorzienbaarheid van het gebruik van dit nieuwe instrument.
Woonoverlast door Airbnb-verhuur
De gebiedsaanwijzing is ook geschikt om overlast door tijdelijke verhuur, bijvoorbeeld door Airbnb-verhuur, tegen te gaan. Hiertoe is het wetsvoorstel is bij amendement gewijzigd. Voorheen was het vaak lastig om overlast door toeristen aan te pakken, omdat zij vaak weer zijn vertrokken voordat de gemeente er iets aan kon doen. Artikel 151d Gemeentewet maakt het mogelijk om een gedragsaanwijzing op te leggen toegespitst op korte toeristische verhuur. De verhuurder moet ervoor zorgen dat toeristen zich gedragen. Doet de verhuurder dat niet, dan kan een verbod tot deze vorm van verhuur worden opgelegd.
Afronding
Door de introductie van de gedragsaanwijzing kan een burgemeester eerder en gerichter optreden. Wel zal bij het opleggen van een aanwijzing de gevolgen van de last niet uit het oog worden verloren. Deze gevolgen mogen voor de bewoner niet onevenredig zijn. Het instrument komt dan ook pas in beeld als andere minder ingrijpende instrumenten – zoals een waarschuwing – niet werken. De wetswijziging maakt een meer genuanceerde aanpak mogelijk en is daarmee voor gemeenten een welkome aanvulling op het handhavingspakket bij woonoverlast.

Новый запрет на неоправданно длительные сроки оплаты

Новый запрет на неоправданно длительные сроки оплаты
1 июля 2017 года вступил в силу новый закон, который запрещает необоснованно длительные сроки оплаты. Закон направлен на то, чтобы предотвратить установление крупными корпорациями неоправданно длительных сроков оплаты счетов, полученных ими от поставщиков из числа малого и среднего предпринимательства (МСП).
Действующее законодательство
В результате имплементации Директивы ЕС от 16 февраля 2011 года № 2011/7/ЕС о противодействии задержкам платежей в коммерческих сделках, нидерландский закон уже предусматривает, что счета должны быть оплачены в течение 30 дней с момента их получения.
Для государственных органов, государственных компаний и некоммерческих организаций этот закон является обязательным. Коммерческие компании могут договориться о более длительном сроке оплаты, хотя срок оплаты более 60 дней разрешен только в том случае, если такой срок не является «явно несправедливым» для поставщика. Является ли срок оплаты несправедливым, зависит от того, имеет ли покупатель объективную и вескую причину для установления более длительного срока оплаты, а также от характера сделки и соответствующих торговых обычаев.
Новое законодательство
Несмотря на действующее законодательство, МСП-поставщики часто не спешат возражать против длительных сроков оплаты, устанавливаемых крупными клиентами, от которых они зависят. Эта проблема будет решена с помощью нового законодательства. Начиная с 1 июля 2017 года любое условие контракта с МСП-поставщиком, которое предусматривает срок оплаты более 60 дней со дня получения счета или со дня доставки или получения товара или услуги, является недействительным и автоматически конвертируется в срок оплаты в течение 30 дней.
Поскольку установленная законом процентная ставка, причитающаяся в случае несвоевременной оплаты коммерческих операций, достаточно высока — с 1 января 2017 года она составляет 8% — это представляет собой серьезное наказание. Исковая давность претензий в отношении установленной процентной ставки истекает лишь через 5 лет.
Крупной корпорацией является любая компания, которая удовлетворяет, по меньшей мере, двум из следующих трех критериев в течение двух лет подряд:
(i) стоимость активов превышает 20 млн. евро;
(ii) чистый оборот превышает 40 млн. евро;
(iii) среднее число сотрудников более 250 человек.
МСП-поставщиком является любая компания, которая не удовлетворяет, по меньшей мере, двум из вышеназванных критериев в течение двух лет подряд.
Немедленное вступление в силу нового законодательства
Начиная с 1 июля 2017 года, новое законодательство будет немедленно применяться ко всем новым соглашениям, заключенным с МСП-поставщиками. Для соглашений, уже существующих на момент вступления в силу законодательства 1 июля 2017 года, стороны имеют один год (до 1 июля 2018 года) для внесения поправок в эти соглашения без каких-либо санкций.
Наши рекомендации
Помимо применения правил нового законодательства к новым соглашениям, мы рекомендуем проверить существующие соглашения на предмет соблюдения нового законодательства. Например, такое условие, как оплата счета в конце второго календарного месяца после его получения, скорее всего, будет аннулировано, и это условие необходимо будет изменить.
Автор статьи Наталья Назаревская

Про перекладацьку діяльність

Мене часто запитують як стати перекладачем.

Ось коротка відповідь на це питання.

Майже всі отримують освіту перекладача російської мови в ITV, SIGV, або на відділені славіністики в Амстердамі, Гронінгені чи Бельгії.

(для української нічого не має, тому можна здати екзамен вся інформація тут www.bureauwbtv.nl/)

как я признавала свой диплом учителя английского языка

Стаж работы учителем английского языка в Нидерландах более 10 лет. Сейчас я работаю в голландской средней школе, до этого в Volksuniversiteit & ROC.

Свою историю я рассказывала на этом форуме в теме Педагогическое образование
holland.borda.ru/?1-19-0-00000011-000-200-0

Начала я работать в 2004 году сразу после рождения ребенка. Тогда мой диплом еще не был признан в DUO, а только в Nuffic.

В Нидерландах нехватка учителей. Наверное поєтому наши липломі признают бесплатно. Смотри ниже информацию на нидерландском на сайте ДУО.

Диплом и выписку с оценками надо апостилировать в стране выдачи диплома. Желательно перевести на нидерландский язык, но можно и на английский.

На определенном этапе им надо будет предоставить (можно по почте) оригинал Ваших дипломов о высшем образовании.

Обычно вы получаете временное разрешение на преподавание (на школьный год т.е. на 40 учебных недель), проработав год (можно суммировать срок, т.е. работать в разных школах по несколько месяцев — так было написано в моем разрешении) и потом подавать запрос (запрос вместе с копиями Вашего контракта, я высылала еще и отзывы от ректора и зав. кафедрой английского, но это не обязательно) можно высылать проработав 7 месяцев в школе (я ждала год, оказалось не нужно).

С Вами свяжутся из Министерства Образования и назначат время посещения 2-ух уроков (у меня эти посещения были в 1 день — 2 урока подряд), потом обсуждение с тимлидером и зав. кафедрой — через 2 недели получила официальный документ из Министерства Образования о присвоении мне второй степени (2 граадс 2 graads.

То, что я выше описала — получение права на преподавание в средней школе, право на преподавание в MBO en volwassene educatie я получила сразу.

Все зависит от того, кто рассматривает Ваш запрос — у меня попалась очень злобная тетка, которая мне вместо положенных 4-8 недель, 8 месяцев тянула с ответом, а потом еще около полу года с назначением визита инспектора, но все уже позади, так что терпение и труд все перетрут!

Мне сначала дали такое же разрешение на преподавание на 40 недель (можно эти недели отрабатывать в разных школах), потом приезжал инспектор и посещал 2 урока ( в один день) и сразу же принял решение о присвоении 2 степени (причем степень присвоили не после посещения, а задним числом — датой запроса на посещение уроков — посещение было в марте, а степень присвоили датой декабря предыдущего года).

При 50-минутных уроках ставка 25 часов в неделю.
В нашей школе, как и во многих школах надо много занятий проводить бесплатно (к примеру, занятия с отстающими, классное руководительство, мы проводим дополнительные занятия по английскому Англия, ведем различные кружки, замена уроков отсутствующих коллег). Эти уроки не оплачиваются, как здесь говорят — они входят в твой круг обязанностей.

Да платят только за уроки(заседания и т.п. не оплачивается, на заседания надо приезжать даже в свой свободный день — поначалу даже проезд не оплачивали).

Получить работу не трудно, но Вас запишут в разряд — шкалу 1 или 2 как начинающего преподавателя. Мой украинский стаж вообще не защитали за 4 года польского стажа добавили два года к голландсому. Т.е. я перепрігнула две ступеньки в зарплатной шкале.

Каждый год проработанного стажа добавляют 1 разряд (шкалу).
Английский надо преподавать на английском, грамматику можно объяснять на голландском, а так в основном за год работы в школе нахватаетесь нужной терминологии, так что главное не бояться и дерзать. Правда, лучше преподавать в HAVO, VWO, чем в VMBO.

В принципе передвижение по шкале зарплат последовательное, в очень исключительных случаях можно перескочить на 1-2 порядка выше (иногда при переходе из школы в школу можно «торговаться» и получить 1-2 шкалы дополнительно, это случается в тех случаях когда Вы данной школе ооооооооооочень нужны, тогда они Вам могут и сами предложить)

В фолксуниверситете Volksuniversiteit тоже можно преподавать — оплата 25 евро нетто за час (выше, чем у начинающего преподавателя в средней школе), но занятия вечером максимум 3 часа (2 группы) за вечер. Никаких заседаний, контрольных и т.п., но занятий не много (у меня в неделю 1-2 группы набирается).

Вот подробная информация

www.duo.nl/particulieren/diplomas/u-heeft-een-buitenlands-diploma/werken-in-het-onderwijs.asp

Werken in het onderwijs
Erkenning van uw diploma aanvragen
Als u in Nederland in het onderwijs wilt werken, dan moet u erkenning van uw buitenlandse opleiding aanvragen. Dit kan alleen als uw opleiding gelijkwaardig is aan een overeenkomstige Nederlandse opleiding.
Voor welke beroepen geldt het?
Een erkenning van uw opleiding is nodig voor de volgende beroepen:
 groepsleerkracht basisonderwijs
 vakleerkracht basisonderwijs (alleen voor Duits, Engels, Frans, handvaardigheid, tekenen, zintuiglijke en lichamelijke opvoeding, muziek, dans en drama)
 leraar algemeen voortgezet onderwijs
 docent in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Wat zijn de regels?
U kunt uw buitenlandse diploma altijd door ons laten beoordelen. Naast een gelijkwaardig diploma moet u ook lesbevoegdheid hebben in het land van herkomst. Aan welke voorwaarden u verder moet voldoen, leest u in de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties onderwijsberoep. Komt u van buiten de EU? Dan beoordelen we uw aanvraag op grond van Nederlandse onderwijswetgeving.
Wat moet u doen?
U wilt uw opleiding laten erkennen om in het onderwijs te mogen werken?
• Vraag erkenning van uw opleiding aan met het formulier Aanvraag Nederlandse onderwijsbevoegdheid.
• Stuur de op het formulier gevraagde bewijsstukken mee met uw aanvraag. Ons postadres staat op het formulier.
• Aanvraag Nederlandse onderwijsbevoegdheid (113Kb, pdf)
Kosten
Het aanvragen van een diploma-erkenning is gratis.
Tijdelijk of incidenteel werken
Bent u EU-burger en wilt u tijdelijk of incidenteel in het onderwijs werken? Dan is een melding genoeg. Geef het door met het formulier Melding Tijdelijke en incidentele dienstverrichting onderwijsberoep.
• Melding van tijdelijke en incidentele dienstverrichting onderwijsberoep (79Kb, pdf)
Docent beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Voor het beroep van docent beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is het bezit van een bevoegdheid in uw land van herkomst niet noodzakelijk. Het bezit van een buitenlands diploma van hoger onderwijs kan al voldoende zijn.
Eisen Nederlandse taal en gedrag
Houd er rekening mee dat er eisen gesteld kunnen worden aan uw beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast kan erkenning afhankelijk worden gesteld van het overleggen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Indien nodig wordt u hierover in de loop van uw aanvraag geïnformeerd.

Bewijsstukken
Om te kunnen beoordelen of u voor een erkende Nederlandse onderwijsbevoegdheid in aanmerking komt, heeft DUO een aantal
documenten nodig.
Stuur niet meer gegevens mee dan gevraagd wordt. DUO neemt contact met u op als er aanvullende gegevens nodig zijn.
• Curriculum vitae > Stuur een chronologisch overzicht van uw opleidingen (na basisonderwijs) en werkervaring mee
• Gewaarmerkte kopieën van uw hogeronderwijsdiploma’s (ho-diploma’s) 1 2
• Kopie(ën) cijferlijst, transcript of index behorend bij uw h0-diploma(’s) 1
• Recent uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie > U kunt deze ophalen bij het Bureau Burgerzaken in uw gemeente
• Bewijs van nationaliteit (kopie paspoort of EG-verblijfsvergunning)
• Kopie van een ander identiteitsbewijs als u hiervoor genoemd bewijs niet heeft
1 Als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn gesteld, moet u een beëdigde vertaling meesturen. Dat
zijn vertalingen van een in Nederland of in eigen land beëdigde vertaler, voorzien van een stempel van de vertaler. De vertaling
moet gehecht zijn aan een kopie van het brondocument in de brontaal.
Aanvragen zonder vertalingen worden niet in behandeling genomen.
2 Een gewaarmerkte kopie kunt u laten maken door de autoriteit in het land van herkomst of op het gemeentehuis van uw
huidige woonplaats of bij een notaris.

■Eerstegraads bevoegdheid: 1ая степень
alle scholen, afdelingen en leerjaren van voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), algemeen voortgezet onderwijs (avo), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), praktijkonderwijs en aan orthopedagogisch-didactische centra.
■Tweedegraads bevoegdheid:2ая степень
scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, vwo (alleen de eerste drie leerjaren), hoger algemeen voortgezet onderwijs, havo (alleen de eerste drie leerjaren), voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), praktijkonderwijs en aan orthopedagogisch-didactische centra.

как пользоваться безвизом

к нам ехала теща и я готовил для нее документы на основе этих двух ресурсов:
статья на «канал 24»;
страничка на IND;
но когда она летела через Вену, то кроме паспорта ничего не спросили.

ПМЖ в украинском консульстве

тут уже есть один топик на эту тему. думал написать туда комментарий с описанием ситуации на май 2017-го года, но так как комментарии потом править нельзя, то напишу отдельный топик.

зачем это нужно?

после получения нидерландского гражданства от вас потребуют отказаться от украинского, а для того чтоб отказаться от украинского сначала надо стать на ПМЖ в нашем консульстве. этот процесс безболезненный — что-то типа изменения прописки/места регистрации. поэтому заниматься ним можно уже сейчас, чтоб сэкономить время и нервы в будущем.

как выглядит сам процесс?

становление на ПМЖ состоит из 2-ух шагов:
— получение согласия на становление на ПМЖ;
— простановка во внутреннем паспорте штампа о выезде за границу. раньше нужно было сдавать внутренний паспорт в милицию. процедуру поменяли в конце 2016-го года.

шаг 1: получение согласия на становление на ПМЖ

все описано здесь. я сам офицер запаса — получил положительный ответ.

шаг 2: простановка во внутреннем паспорте штампа о выезде за границу

пробовал гуглить инфо и пока ничего не нашел, поэтому звонил в миграционную службу своего города. я этот шаг еще не закончил, может позже еще обновлю его, но на сегодня информация такая:

пакет документов
— «решение о согласии чтобы вы остались на ПМЖ в Нидерландах» — выдается консульством после прохождения квеста «получение согласия на становление на ПМЖ»;
— оригинал «сообщения о том что нужно дальше делать» — выдается консульством. у меня этой бумаги еще нет. может она как-то по-другому правильно называется. получу — обновлю. по телефону мне сказали что без нее никак;
— внутренний паспорт;
— ИНН;
— копия загран паспорта. желательно заверить.

обязательно ли делать лично?
нет. можно оформить доверенность.

подшаг 1: сняться с регистрации
пойти в ваш исполком и сняться с регистрации — выдадут справку.

подшаг 2: простановка штампа о выезде за границу
идете в миграционную службу вашего района и несете с собой пакет документов + справку из подшага 1. на месте надо будет написать заявление. через неделю возвращаетесь за паспортом.

письмо о согласии вывоза ребенка одним родителем из Нидерландов

у жинки и ребенка немецкие паспорта. они летят из Схипхола в Вену, а потом в Днепр.
звонил в Схипхол спрашивал что надо сделать чтоб их выпустили без меня в Украину — сказали что нужно заполнить и подписать «письмо о согласии». пробовали звонить в аэропорт Вены — нас начали куда-то редиректить и в итоге четкого ответа мы так и не получили. сложилось такое чувство что это все как-то не очень строго. заполнили «письмо о согласии» — посмотрим как это все на практике через 2 недели.

апдейт: жинка уже вернулась назад — на австрийской и украинской границе по дороге в Днепр и назад никаких документов кроме паспортов не спрашивали.

как правильно снимать жилье (непредвиденные расходы, разрыв договора, возврат депозита и ...)

за последнее время очень часто поднимается этот вопрос и основные жалобы от людей это что хозяева что-то требуют или пытаются зажать депозит/развести на деньги. я когда сам съезжал с арендуемой квартиры, то пытался разобраться как это делать правильно и вот что могу по этому поводу сказать:

процедура
исходя из прочитанного мною в интернетах пришел к выводу что при аренде жилья желательно следовать следующей процедуре. я следовал ей и мне пока везло — никаких проблем с депозитами/доп расходами не было. почему так не знаю: или делал все правильно или просто попадались добропорядочные хозяева.
— въезд: важно провести чекин с макеларом/хозяином и зафиксировать под подпись на бумаге состояние жилья со всеми поломками. еще можно самому пройтись и все перефотографировать/снять видео (не уверен что это будет сильный аргумент в возможном споре, но сможет помочь). для чего делать фиксацию состояния жилья? чтоб потом можно было доказать что что-то было сломано до вас;
— уведомление о выезде: нужно обязательно уведомить о выезде. делать это надо письмом с уведомлением (getekend). сроки смотрите в контракте. зачем уведомлять? чтобы зафиксировать дату выезда. когда я выезжал то оба раза договаривался что выеду раньше чем это предусмотрено контрактом: в первый раз нотификейшн период был 2 месяца — договорился что выеду через месяц если найдут нового съемщика, во второй раз нотификейшн период был 3 месяца — та же самая ситуация. ну то есть контракт-контрактом, но все люди и с ними можно попробовать поговорить;
— выезд: желательно делать в 3 этапа — предчекаут, уборка и чекаут. предчекаут делается за 1-3 недели до выезда для того чтоб у вас была возможность устранить найденные поломки/загрязнения если вы с ними согласны. потому как обычно депозит не возвращают ссылаясь на грязь или поломки. перед чекаутом обычно в жилье надо поубирать и потом можно приглашать макелара/хозяина. во время чекаута состояние жилья со всеми поломками снова фиксируется на бумаге и под подпись. для чего это надо? чтобы хозяин с вас не мог требовать больше чем указано на бумаге и ничего не выдумывал;
— ожидание депозита: что делать если депозит не возвращают в установленные сроки? всегда надо пробовать решить проблему по-хорошему. сначала пишем уважительные письма с просьбами, потом в письмах начинаем упоминать адвоката/юридическую страховку. если это не помогает, то обращаемся к адвокату (для этого есть смысл оформлять юр страховку, обычно она начинает действовать через 3 месяца после заключения, поэтому оформляйте ее заранее. еще нею можно покрыть споры с работодателем — для нас понаехов это важно) и тогда уже письма пишет адвокат. если и письма адвоката не помогают, то остается только идти в суд, а это время и деньги. до какого из этих этапов в борьбе за депозит/доп расходы вы готовы дойти — зависит от вас. хозяева разные бывают, но обычно если показать что вы что-то знаете и готовы бороться, то этого достаточно.

где брать информацию
всю информацию я брал из интернета. по-хорошему надо читать законы, но на некоторых сайтах можно найти полезную инфу. важный момент: закон важнее контракта на аренду и поэтому надо сначала опираться на закон, а потом аж на пункты из контракта, которые не противоречат закону.
huurcommissie — государственная комиссия по аренде жилья;
Tenants’ rights in the Netherlands. там внизу страницы еще находится список публикаций с объяснениями основных моментов;
— есть бесплатные консульции на эту тему. сслылок дать не могу, но слышал что такие существуют. в них есть смысл обращаться так как было написано 100500 законов регулирующих рынок аренды, которые покрывают очень много разных моментов;
— дальше накидаю список ссылок на форум, чтоб показать чего можно ожидать и как с этим жить:

Я тут пожалуюсь и хочу заодно всех предупредить

расходы
Ремонт в снимаемой квартире (почти везде надо делать ремонт)
замена бойлера (за чей счет?)

депозит
Депозит 3 и более месяцев (просят большой депозит. Безопасно ли?)
Стоит ли подстраховаться с залогом? (Собираюсь съезжать со съемной квартиры.)
Возврат залога за квартиру (Лэндлорд удержал 350 евро с борга за убо)
возращение депозита (разводят на 1к евро)
Лендлорд не хочет возвращать депозит… (Развод на деньги?)
Не возвращают депозит

разрыв договора
Можно ли досрочно разорвать договор аренды?
Переезжаю раньше срока истечения аренды (какие подводные камни)
Переезд: Check out
Переезд (Съезд со старой квартиры и въезд в новую)

Постоянный консульский учет в Нидерландах

История про постановку на постоянный консульский учет украинца.
У меня сведения примерно трехлетней давности.
Сейчас расскажу что знаю, просто имейте в виду что это могло устареть.
Что было нужно, официально:
— Укр загран и укр внутренний паспорт
— Нотариально заверенная справка от каждого родителя, что они не имеют материальных претензий (если кого-то из родителей уже нет, как это было в моем случае, то была нужна нотариально завереная копия свидетельства о смерти). Примечание — уже когда я подавался, ходили слухи, что эту справку собираются отменить.
— 4 экземпляра здоровенной анкеты, все заполненные от руки
— 4 фотографии, формат пасфото
Так как у вас скорее всего нет детей, то бумажки на детей не нужны, то есть вам проще.
Больше не припомню, чтобы у меня консульство что-то требовало. Голландские документы их не интересовали.
Далее. Там в анкете нужно указать сколько лет вы тут в Го. Если менее 5 лет — то нужны какие-то бумаги с предыдущих мест работы в Укр, что нет долгов и претензий к вам. Я не знаю деталей, так как мне это не нужно было, я подавался после 5 лет. Это лучше узнайте в консульстве.
Справку от налоговой отменили еще до меня, так что тоже не нужно. Если вдруг где-то прочитаете что она нужна, можно не волноваться, это устаревшие данные.
Далее. Чтобы стать на учет, по-идее им нужно бы иметь какое-то основание, пруф то живете тут. Например контракт с работы. Насчет этого узнайте в консульстве. Меня не спрашивали, так как меня они знали, я там у них на протяжении кучи лет делал кучу разных бумаг, то есть просто примелькался. Если вас там не знают, не уверен, поверят на слово или нет что вы тут живете или работаете. Поэтому просто нужно позвонить и спросить что из бумаг нужно иметь с собой, чтобы зря в Гаагу не съездить.
Повторюсь, возможно это вообще не нужно, мне было не нужно.
Потом все это отдадите в консульстве. Паспорта вам вернут, пока что. В анкете может будут ошибки, исправите на месте. Можете вообще их полностью заполнить там на месте, но рука отпадет… анкеты здоровенные, так что можно дома подготовить, хотя бы частично где понятно что заполнять.
Займет пару часов, так что в консульстве можете не успеть, если будете там всё заполнять, особенно если не к открытию придете, они только часа 2-3 в день принимают.
Вот, отдадите всё это. Потом начнется самое интересное. Вас будут везде выписывать в Укр. В моем случае консульство всё делало без моего участия, но был недавно слух что с этой осени нужно обязательно ехать на родину и выписываться самому лично… я не знаю правда это или нет.
К тому моменту на родине должно быть закрыто предпринимательство. А то дело затянется на неопределенный срок.
Если у вас была военка в институте, и там было что-то связано с секретностью, то проблема. Я не знаю как это решается…
Ну вот, потом, если таки можно чтобы консульство закрывало, просто нужно ждать. Я ждал 10 месяцев, другой друг (из нашего чатика) ждал года полтора-два. Переодически нужно консульство дергать, узнавать как идут дела. Насколько долго продлится — сильно зависит от области (в некоторых — очень медленно) и положения звезд, как повезет то есть.
Где-то в середине этого срока вас попросят туда подъехать, сдать им внутренний укр паспорт. Если это было — это очень хороший знак, то есть официальные челы из военкоматов, налоговых, милиции и прочих безопасников не имеют к вам претензий. Потом просто ждать.

Обновление:
Выписываться уже надо самому в украине в миграционной службе. Там же надо сдать свой укр паспорт
— потому вам дадут бумажку с который в идете в посольство и становитесь на ПМЖ


Постоянный консульский учет нынче нужен, например для вывоза детей из Украины одним из родителей без соответствующего разрешения
jurliga.ligazakon.ua/news/2016/10/21/151909.htm

Как стать на временный консульский учет почитать можно тут: svoi.nl/documenty/2015/06/18/stat-na-konsulskiy-uchet-v-gollandii.html